E-mail gostovanje

Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev FreeDNS

I. del: Splošne določbe

1. člen

Ponudnik storitve FreeDNS je podjetje Webtasy, d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, z identifikacijsko številko za DDV SI38077736 in matično številko 1883763000. E-poštni naslov ponudnika je info@freedns.si (v nadaljevanju ponudnik).

Uporabnik storitev FreeDNS je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve FreeDNS (v nadaljevanju uporabnik).

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

2. člen

Storitve FreeDNS opredeljujejo naslednji, za vse uporabnike zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev FreeDNS (v nadaljevanju splošni pogoji).

Ti splošni pogoji veljajo tudi za uporabnike, ki storitve uporabljajo na podlagi pogodbe oziroma drugega razmerja s tretjo osebo, ki ni ponudnik in ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere ponudnik tej tretji osebi daje pravico, da svojim uporabnikom podeljuje pravico do uporabe FreeDNS storitev. Pri takih uporabnikih s sprejemom teh splošnih pogojev oziroma z uporabo storitev ne nastane nobeno pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med tretjo osebo in njenim uporabnikom se uporabljajo določila teh splošnih pogojev.

Uporabnik z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

3. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila uporabnikom. Za datum spremembe se šteje objava na spletni strani www.FreeDNS.si.

Uporabniki so dolžni tedensko spremljati spletno stran www.FreeDNS.si glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

Cene in komercialni pogoji

4. člen

Uporaba storitve FreeDNS je brezplačna.

Trajanje in prenehanje uporabe storitev

5. člen

Ponudnik lahko kadarkoli in brez odpovednega roka uporabniku prekine uporabo storitve, če uporabnik tudi po predhodnem opozorilu krši določila teh splošnih pogojev ali drugemu uporabniku povzroča škodo.

Če ponudnik preneha zagotavljati storitev, je odpovedni rok 30 dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan zagotavljati storitve in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitve.

Konkurenca in varovanje podatkov

6. člen

Ponudnik in uporabnik se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Ne glede na odločbo 1. odstavka tega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je ponudnik izvedel oziroma zagotovil za uporabnika.

Informacij, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven teh splošnih pogojev, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve sodelovanja javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju te pogodbe ali v zvezi z njo, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podpora uporabnikom

7. člen

Uporabnikom je tehnična podpora ob delavnikih na voljo med 8. in 20. uro in se praviloma vrši preko e-pošte info@freedns.si ter na telefonu +386 (0)1 777 78 77. Med vikendi in dela prostimi dnevi je tehnična podpora na voljo med 8. in 20. uro preko e-pošte.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili poslani na info@freedns.si iz e-poštnega naslova, ki je navedena kot kontaktni e-poštni naslov uporabnika v sistemu FreeDNS (v nadaljevanju e-pošta uporabnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

8. člen

Uporabnik z registracijo uporabniškega računa ponudniku dovoli pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami skupine Webtasy, d.o.o., na e-pošto uporabnika za ves čas trajanja poslovnega razmerja.

Pravice in obveznosti ponudnika

9. člen

Storitve FreeDNS so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Uporabnik razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

10. člen

Uporabnik se zavezuje, da bo storitev FreeDNS uporabljal izključno za gostovanje DNS zapisov lastnih domen ali domen, za katere ima pooblastilo njihovih lastnikov. Ponudnik lahko brez predhodnega obvestila ukine DNS storitev za domene, za katere je nedvomno jasno, da niso v lasti uporabnika in da nima pridobljenega pooblastila lastnika.

Od uporabnika lahko ponudnik zahteva umik domen ali na kakršen koli drug način začasno ali trajno omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s splošnimi pogoji.

Ponudnik ima pravico domene, ki prekomerno obremenjujejo strežnike, predstavljajo varnostno grožnjo ali ogrožajo stabilnost storitve, izključiti iz uporabe.

Ponudnik se obvezuje, da bo časovni okvir za opravljanje tehničnih vzdrževalnih posegov na strežnikih od 22.00 ure do 06.00 ure. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 2 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte ali prek spletnih strani ponudnika najmanj 2 dni pred posegom.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika

11. člen

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če je škoda posledica:

       
  • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v uporabnikovem interesu;
  •    
  • ravnanja tretjih oseb;
  •    
  • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

V vsakem primeru odgovornost ponudnika ni materialna.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

Pravice in obveznosti naročnika

12. člen

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je uporabnik navedel ob registraciji, je dolžan podatke spremeniti v sistemu FreeDNS najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Uporabnik trpi vse neugodne posledice opustitve spremembe podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

13. člen

Uporabnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Uporabnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Obveščanje uporabnikov in namen obdelave podatkov

14. člen

Uporabnik ali oseba, ki je ustvarila uporabniški račun na spletni strani www.FreeDNS.si, soglaša, da mu lahko ponudnik ali tretja oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o uporabi storitve, pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na delovanje FreeDNS storitev in njihove zmogljivosti, novosti glede FreeDNS storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, akcij in ugodnosti pri uporabi FreeDNS storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve ponudnika. Uporabnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

Uporabnik oziroma oseba, ki ustvarila uporabniški račun na spletni strani www.FreeDNS.si, soglaša, da mu ponudnik te novice ali druga elektronska sporočila pošilja na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob registraciji, ter da podatke o uporabniku hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v tem členu.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprl (kliknil). Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za uporabnika, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz ter s posredovanjem teh podatkov tretjim osebam, bodisi za plačilo bodisi brezplačno.

Varstvo osebnih podatkov

15. člen

Uporabnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za uporabnika obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ponudnik uporabniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek sistema FreeDNS.

Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, določeno z zakonom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

16. člen

Ker bo imel ponudnik pri izvajanju storitev lahko dostop do osebnih podatkov, glede katerih se uporabnik šteje za upravljavca zbirk osebnih podatkov v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1), ponudnik pa za pogodbenega obdelovalca in ker je dolžnost uporabnika po ZVOP-1, da vprašanja pogodbene obdelave osebnih podatkov uredi s pisno pogodbo, ponudnik in uporabnik z določbami tega člena v pisni obliki urejata tudi medsebojno razmerje glede obveznosti uporabnika po ZVOP-1.

Pogoji in ukrepi za zagotovitev zavarovanja osebnih podatkov in preprečitve njihove nepooblaščene obdelave se natančneje opredelijo v pravilniku oziroma notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov, ki velja pri ponudniku.

Ponudnik je dolžan seznaniti svoje zaposlene, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, o pogojih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov uporabnika.

Uporabnik ima pravico, da največ dvakrat letno pri ponudniku preveri pravilnost izvajanja zavarovanja osebnih podatkov, kar vključuje tudi pregled prostorov in opreme, kjer in na kateri se osebni podatki uporabika obdelujejo. Nadzor mora biti napovedan vsaj 8 delovnih dni vnaprej in je lahko izveden le ob prisotnosti pooblaščene osebe ponudnika ter tako, da kar najmanj moti delovni proces pri ponudniku in da se pri nadzoru varujejo poslovne skrivnosti in drugi občutljivi podatki ponudnika.

Oseba, odgovorna za nadzor po 4. odstavku tega člena, je zakoniti zastopnik uporabnika ali od njega pisno pooblaščena oseba, ki se izkaže s pooblastilom in osebnim dokumentom.

Ponudnik sme opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru uporabnikovih pooblastil. Ponudnik osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen, kakor za namen izvajanja storitev s pogodbo med njim in uporabnikom.

Kolikor ni s temi splošnimi pogoji ali s pogodbo določeno drugače, ponudnik ne bo uporabil osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za uporabinika, za namene neposrednega trženja v svojem imenu in za svoj račun ali v imenu in za račun tretjih oseb.

Ponudnik ne sme tretjim osebam posredovati uporabnikovih osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za uporabnika, in jim tudi ne sme poveriti posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika.

V primeru spora med ponudnikom in uporabnikom je dolžan ponudnik na podlagi uporabnikove zahteve osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma predati uporabniku, morebitne kopije pa takoj trajno in učinkovito izbrisati. Enaka obveznost ponudnika velja v primeru prenehanja pogodbe.

Končne določbe

17. člen

Ponudnik in uporabnik se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in uporabnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem in angleškem jeziku.

Webtasy, d.o.o.
Ljubljana, 28.8.2017